Normativa

  • Lei Orgánica 1/2002 de 22 de Maio
  • Estatutos da Asociación de Fútbol Afeccionado de A Coruña
  • Normativa de protección de Datos Persoais (LOPD):
    • Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

    • Regramento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril do 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamiento de datos persoais e á libre circulación destos  datos.

Organización

Asamblea Xeral

Xunta Diretiva

D. Juan Carlos Vázquez Veras
Presidente

Victoria CF

D. Jose Santiago Veiga Iglesias
Vicepresidente

Sporting Coruñés SDC

D. Óscar Martínez Montero
Secretario

Silva SD

D. Carlos Cotelo Merelas
Tesorero

Oza Juvenil SD

D. José Ángel Abelleira Campo
Vocal

Club Atlético Castros

D. Jesús Ángel López Alonso “Zenga”
Vocal

Orillamar SD

Dña. Marina Sánchez de la Peña
Vocal

Sporting Ciudad ACD

D. Leonardo Lorenzo Sola
Vocal

Victoria CF

Regramentos

Regramento de premios e recompensas